Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden By Leusink

E-mail: info@byleusink.nl   Website: www.byleusink.nl

 

1. Definities

 1. Verkoper: Hierna te noemen: By Leusink; gevestigd te Groningen onder KVK nr. 02080088
 2. Klant: Hierna te noemen: de Klant; degene met wie By Leusink een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: By Leusink en Klant tezamen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens By Leusink.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Klant of derden nadrukkelijk uit.

 

3. Prijzen

 1. Alle prijzen die By Leusink hanteert zijn in euro's, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij nadrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die By Leusink hanteert voor zijn producten, op zijn website of anderszins kenbaar gemaakt, kunnen door By Leusink te allen tijde worden gewijzigd.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdeel daarvan, dan wel het productieproces, die By Leusink niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

4. Monsters en modellen

Indien de Klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen nadrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het    monster of model overeenstemmen.

 

5. Betalingen en betalingstermijn

 1. By Leusink mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De Klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent indien de Klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat By Leusink de Klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. By Leusink behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

6. Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Indien de Klant niet binnen de overeengekomen termijn aan zijn betalingsverplichting voldoet is By Leusink gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dan de Klant in verzuim is.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijk incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan By Leusink.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de Klant niet tijdig betaalt, mag By Leusink zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldoen.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn vorderingen van By Leusink op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door By Leusink, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan By Leusink te betalen.

 

7. Herroepinsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 2. Het product niet is gebruikt.
 3. Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 4. De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 5. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
 6. De consument kan zijn beroep op herroepingsrecht kenbaar maken via info@byleusink.nl
 7. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan By Leusink, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

 

8. Vergoeding van bezorgkosten

 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan By Leusink heeft geretourneerd, dan zal By Leusink de eventuele verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
 2. De kosten van bezorgen komen slechts voor rekening van By Leusink voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

 

9. Opschortingsrecht

Tenzij de Klant een consument is, doet de Klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

10. Verrekening

Tenzij de Klant een consument is, doet de Klant afstand van zijn recht om een schuld aan By Leusink te verrekenen met een vordering op By Leusink.

 

11. Eigendomsvoorbehoud

 1. By Leusink blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van By Leusink op grond van wat voor met By Leusink gesloten overeenkomst van ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in nakoming.
 2. Tot die tijd kan By Leusink zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en reeds geleverde zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant producten niet verpanden, uitlenen, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

12. Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats door By Leusink, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft By Leusink het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de Klant een verlate levering niet aan By Leusink kan tegenwerpen.

 

13. Levertijd

 1. De door By Leusink opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen nadrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De Levertijd vangt aan op het moment dat de Klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van By Leusink.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij By Leusink niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

14. Feitelijke levering

De Klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

15. Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de Klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

16. Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de Klant alvorens het product in ontvangst te nemen hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan By Leusink niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de Klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan By Leusink, bij gebreke waarvan By Leusink niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

17. Garantie

 1. 1.De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van een normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door enige andere partij dan By Leusink, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van producten die het onderwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de Klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de Klant in ontvangst neemt.

 

18. Ruilen

 1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 2. ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
 3. het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele prijs(kaartjes)
 4. het product is nog niet gebruikt
 5. Op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de Klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

 

19. Vrijwaring

De Klant vrijwaart By Leusink tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door By Leusink geleverde producten.

 

20. Klachten

 1. De Klant dient een door By Leusink geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de Klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Klant By Leusink daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.
 3. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat By Leusink in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De Klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien de klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat By Leusink gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

21. Ingebrekestelling

 1. De Klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan By Leusink.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dan een ingebrekestelling By Leusink ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

22. Aansprakelijkheid By Leusink

 1. 1.By Leusink is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien By Leusink aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. By Leusink is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade of schade aan derden.
 4. Indien By Leusink aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

23. Recht op ontbinding

 1. De Klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer By Leusink toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichting door By Leusink niet vrijblijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat By Leusink in verzuim is.
 3. By Leusink heeft het recht de overeenkomst met de Klant te ontbinden, indien de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien By Leusink kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

24. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van By Leusink in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de Klant niet aan By Leusink kan worden toegerekend in een van de wil van By Leusink onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van By Leusink kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom- elektriciteits- internet- computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor By Leusink 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat By Leusink er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, dan mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. By Leusink is in een overmachtsituatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

25. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

 

26. Wijziging algemene voorwaarden

 1. By Leusink is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal By Leusink zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

27. Overgang van rechten

 1. 1.Rechten van de Klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van By Leusink.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

28. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat By Leusink bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

29.Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Opgesteld op 01 September 2022